संस्कृत

    News Articles

    संस्कृत डिक्शनरी – सकाळ

    काळाच्या ओघात मागे पडत चाललेल्या संस्कृत भाषेला पुन्हा उभारी देण्याचे काम मुंबई विद्यापीठ आणि खांडबहाले.कॉम यांनी सुरु केले आहे.

    Sidebar    %d bloggers like this: